Kontakt

Kontaktne osebe: Adrijana Hodak, vodja projekta: adrijana.hodak@tsc.si   Rosana Pahor, koordinator projekta: rosana.pahor@tsc.si Danjela Grmek, finančna podpora: danjela.grmek@tsc.si Tanja Križan, finančna podpora: tanjak@tsc.si  ...

Vsebine

V vsaki aktivnosti se prepletajo oz. se bodo izvajale naloge iz skoraj vseh spodaj imenovanih vsebinskih področij: Izvedbeni in odprti kurikul, ocenjevanje znanja, minimalni standardi Priznavanje neformalno pridobljenega znanja Osebni izobraževalni načrti in mape...

Partnerji

KONZORCIJ ŠOLSKIH CENTROV: Tehniški šolski center Nova Gorica, konzorcijski partner 1, vodenje projekta Tehniški šolski center Kranj, konzorcijski partner 2 Šolski center Novo mesto, konzorcijski partner 3 Šolski center Ptuj, konzorcijski partner 4 Šolski center...

Promocija

Zaradi neugodnih demografskih gibanj je potrebno okrepiti skupne aktivnosti šol za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle. V ta namen bo izdelana tržna raziskava, s katero bodo...

Cilji

Hiter razvoj gospodarstva potrebuje kadre, ki so se sposobni hitro prilagajati spremembam, imajo širok spekter znanj in kompetenc, ki ob zaključku šolanja znajo samostojno opravljati svoj poklic. Dosedanji programi izobraževanja teh rezultatov ne morejo zagotoviti. Z...

Učna gradiva

Spremembe na področju izobraževanja zahtevajo v izobraževalnem procesu od učitelja obvladovanje novih metod in postopkov s katerimi dijak lahko uspešneje pridobiva nova znanja in kompetence. Hiter tehnološki in informacijski razvoj učiteljem in dijakom omogočata...

Priznavanje znanja

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti spada med področja v izobraževanju, ki v zadnjem času močno pridobiva na veljavi in ga EU v okviru izobraževanja  obravnava kot prednostno področje. Množina neformalnih znanj in izkušenj in...

OIN in MUD

Eden od ukrepov, s katerim lahko zmanjšamo učno uspešnost neuspešnih dijakov, je osebni načrt izobraževanja. Ta ukrep je zelo pomemben, saj je šolski neuspeh neposredno povezan s socialnim izključevanjem. Razvili in pripravili bomo dokument-obrazec za vodenje osebnega...

Kakovost

Področje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je vključeno v vse projektne aktivnosti. To pomeni evalvacijski in samoevalvacijski pregled vseh aspektov uvajanja novih programov pri vseh projektnih aktivnostih. V projektu bomo sproti spremljali in evalvirali delo...

Predstavitev

  Vsebinsko področje kurikul obsega naslednja področja: odprti kurikul, izvedbeni kurikul, minimalni standardi znanja, ocenjevanje znanja in vzpostavljanje sistema praktičnega usposabljanja z delom. V okviru omenjenega vsebinskega področja želimo doseči več ciljev:...