Projekt MUNUS2 pomeni nadaljevanje projekta MUNUS, ki je bil usmerjen v pripravo novih izobraževalnih programov, v skladu s strateškimi usmeritvami Slovenije na področju znanstveno-tehnološkega, delovno organizacijskega pa tudi socialno-kulturnega razvoja, upoštevaje pri tem potrebe po sodobni, kvalitetni in razvojno usmerjeni izobrazbi mladine, zaposlenih in drugih odraslih ter zahteve po mednarodno primerljivih standardih znanja slovenske populacije. S projektom MUNUS2 bomo začeli z uvajanjem prenovljenih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja TEHNIKE.

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji se izvaja na programih, ki so večinoma zastareli in dijakom ne dajejo tistih znanj in usposobljenosti, ki jih gospodarstvo oz. delodajalci od njih pričakujejo. Že leta 2001 so bila sprejeta nova izhodišča, ki med drugim predpisujejo večjo povezanost med šolskimi izobraževalnimi programi in sfero dela. Na podlagi teh izhodišč so v projektu MUNUS nastali novi programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na področjih strojništva, metalurgije, rudarstva, elektrotehnike in računalništva, gradbeništva in geodezije, lesarstva in tapetništva, tekstila in usnja, kemije, steklarstva in optike, zdravstva, farmacije in kozmetike, gostinstva in turizma, prometa in zvez, varovanja okolja, oblikovanja in fotografije, mehatronike, tiskarstva in papirništva.

Šole, ki smo tudi do sedaj že sodelovale pri pripravi novih programov, želimo v tem projektu dokončno postaviti temelje za zvišanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja. Dosedanja struktura izobraževalnih programov je linearna, medpredmetnega povezovanja je malo, sodelovanje med izvajalci programa v procesu izvajanja je šibko.

Pripravljeni izobraževalni programi so v strokovnem področju modularno zgrajeni. Osnovni nosilec programa, modul, povezuje splošna, strokovna in praktična znanja. Zaradi njegove strukture je potrebno izvajalce usposobiti za skupinsko načrtovanje, izvajanje in vrednotenje znanja oziroma kompetenc.

Skozi projekt želimo izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev v sitemu izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih za uporabo najsodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja ter izboljšati usposobljenost ravnateljev in drugih vodilnih delavcev za avtonomno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in sodelovanje z okoljem. Implementacija sistemskih sprememb je v veliki meri odvisna ravno od kadra, ki usposablja, saj je le-ta nosilec oziroma izvajalec sprememb.