Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti spada med področja v izobraževanju, ki v zadnjem času močno pridobiva na veljavi in ga EU v okviru izobraževanja  obravnava kot prednostno področje. Množina neformalnih znanj in izkušenj in kompetenc  namreč predstavlja  skriti zaklad ,  ki ga je smiselno odkriti in ovrednotiti in s pomočjo različnih ukrepov, priporočil in predlogov ustrezno umestiti tako na področje dela kot izobraževanja. Eden izmed ukrepov, ki v veliki meri k temu pripomorejo, je vsekakor skrb za oblikovanje različnih sistemskih dokumentov, ki področje neformalno pridobljenih znanj ustrezno umeščajo in mu s tem dajejo tudi uporabno vrednost.

Za nacionalne potrebe načrtujemo pri naši aktivnosti  skupaj s posameznimi partnerji razviti orodja, postopke, merila ter modele vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Omenjeni modeli vrednotenja bodo namenjeni vsem tistim, ki imajo željo in potrebo po vrednotenju in priznavanje neformalno pridobljenega znanja. V mislih imamo podjetja, zavode, različne organizacije in posameznike, ki jim lahko odkrivanje takšnega skritega zaklada neformalnih znanj koristi.

Na trgu dela namreč dandanes obstajajo velike potrebe po znanjih in spretnostih, ki se jih težje pridobi v klasičnem formalnem izobraževanju ustreznih metod in modelov za priznavanje takšnih znanj pa še nimamo razvitih

Modele vrednotenja neformalno pridobljenih znanj načrtujemo pripraviti za posamezna strokovna področja. Pri razvoju naših modelov načrtujemo uporabiti dosedanje izkušnje in predloge vseh tistih akterjev, ki so se z tem področjem že srečali in ga razvijali. V mislih imamo predvsem posamezne šolske centre, CPI, Zavod za šolstvo in druge. Za ključne kvalifikacije želimo preveriti naš model vrednotenja ter pilotno izpeljati testiranje preverjanja neformalno pridobljenih znanj iz tega področja.