Hiter razvoj gospodarstva potrebuje kadre, ki so se sposobni hitro prilagajati spremembam, imajo širok spekter znanj in kompetenc, ki ob zaključku šolanja znajo samostojno opravljati svoj poklic. Dosedanji programi izobraževanja teh rezultatov ne morejo zagotoviti.

Z izvedbo projekta MUNUS2 bomo pričeli z usposabljanjem strokovnih delavcev za uvajanje novih izobraževalnih programov, ki upoštevajo potrebe delodajalcev in s tem zadovoljujejo zahteve gospodarstva. Z izpeljavo tega projekta rešujemo težavo starih izobraževalnih programov in uvajamo nov koncept izobraževanja na področju srednjega poklicnega in strokovnega šolstva.

V obdobju trajanja projekta in procesu uvajanja želimo usposobiti strokovne delavce šol in socialne partnerje (odprti kurikul ter PUD), da bodo:

  • znali izdelati grobi kurikul (za čas trajanja izobraževalnega programa)
  • znali izdelati podrobni kurikul za šolsko leto
  • znali pripraviti načrt ocenjevanja znanja
  • znali spremljati uresničevanje ciljev kurikula in ga korigirati v primeru odstopanj
  • timsko načrtovali delo znotraj PUZ-a
  • znali samostojno in timsko evalvirati kurikula
  • znali samostojno in timsko evalvirati načrt ocenjevanja
  • razvili sposobnost komunikacije in timskega reševanja problemov
  • poznali postopke in načine priprave odprtega kurikula
  • znali pripraviti katalog znanja za novo oblikovane module (iz odprtega kurikula)
  • obvladali aktivne metode izobraževalnega procesa
  • obvladali načine povezovanja znanja
  • znali nastavljati problemsko usmerjeno podajanje znanja
  • poznali pristope k načrtovanju učnih situacij
  • obvladali ciljno načrtovanje pouka
  • znali načrtovati praktičen primer učne situacije
  • znali določiti minimalne standarde znanj
  • znali izdelati kriterije za ocenjevanje doseganja ciljev
  • poznali načine komunikacije z dijaki
  • prepoznavali različne vrste sposobnosti dijakov
  • poznali načine in prijeme za dvig dijakove samopodobe.

V obdobju izvajanja projekta bomo:

 • usposobili 2500 strokovnih sodelavcev
 • usposobili 100 vodstvenih in vodilnih delavcev
 • vzpostavili mrežo 35 moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvsem PUZ-om in vodstvenim delavcem (po e-mailu, telefonu, osebnim obiskom šole)

 

Kompetence pedagoških kolektivov, ki jih bomo razvili, so:

 • obvladati pripravo, izdelavo in evalvacijo kurikula
 • določiti minimalne standarde znanj in načrt ocenjevanja
 • vključevati socialne partnerje (gospodarstvo) v načrtovanje kurikula in določanja katalogov odprtega dela kurikula
 • timski/sodelovalni pristop k oblikovanju predlogov odprtega kurikula in izdelavo katalogov znanj za novo formirane module
 • uporaba sodobnih pedagoških metod za motiviranje in vodenje dijakov skozi učni proces.

 

PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA:

 • Preverili bomo naš model vrednotenja neformalnih znanj
 • Razvili instrumente ter modele vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja
 • ter pilotno izpeljali testiranje preverjanja neformalno pridobljenih znanj.

 

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRTI IN MAPE UČNIH DOSEŽKOV ZA DIJAKE:

 • Razvili in pripravili  bomo sistem za vodenje osebnega izobraževalnega načrta, ki bo v pomoč na šoli svetovalni službi, razredniku in učiteljem programskih enot
 • Razvili in pripravili bomo sistem za vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov za dijake, s katerim bo lahko mentor, učitelj, ravnatelj … dijaku za vsako opravljeno aktivnost, ki presega običajno delo v razredu, izdal pisni dokument (pohvala, zahvala, potrdilo, priporočilo …), ki ga dijak vloži v svojo mapo učnih dosežkov
 • Pripravili bomo tudi navodila/priročnik za izpolnjevanje in vodenje omenjenih sistemov
 • Diseminirali sisteme na vse sodelujoče šole

 

UČNA GRADIVA:

Na tem področju bomo:

 • določili izhodišča za izdelavo in evalvacijo učnih gradiv
 • določili prioriteto in izbrali module za katere se bodo izdelala gradiva
 • izvedli delavnice za pripravljavce učnih gradiv
 • za vsako področje naredili najmanj 3 učna gradiva
 • v izdelavo gradiv vključili čim¸večje število strokovnjakov za posamezna področja.

 

KAKOVOST:

 • Spremljali in evalvirali bomo delo (analiza načrtovanih in izvedenih projektnih aktivnosti) s spletnim orodjem in izvajali ustrezne ukrepe za izboljšanje
 • Uvedli celovit sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v srednje šole
 • Redno izvajali samoevalvacije na šolah (v skladu s 15. – 17. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju) ter usposabljali za aktivno vlogo pri samoevalvaciji
 • Razvili, pripravili in testirali inštrumentarij za evalvacijsko in samoevalvacijsko spremljanje vseh projektnih aktivnosti v okviru razpisa (izvajanje t.i. Demingovega kroga v projektni praksi)
 • Oblikovali skupni referenčni okvirj za zagotavljanje kakovosti in navodil za izvajanje samoevalvacije.

 

PROMOCIJA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • Poskrbeli bomo za:
 • boljše poklicno informiranje in usmerjanje osnovnošolcev in odraslih
 • Skupne nastope šolskih centrov, šol in socialnih partnerjev pri promociji PIU
 • popularizacijo in izboljšanje ugleda PIU
 • popularizacijo in povečanje ugleda poklicne odličnosti, kreativnosti in inovativnosti
 • prepoznavanje talentov in njihovo usmerjanje v naravoslovje in tehniko
 • boljšo usposobljenost poklicnih svetovalcev v osnovnih šolah, zavodih za zaposlovanje, posrednikih del, svetovalcih OZS, GZS, CPI ter managerjih človeških virov v podjetjih.