Vsebinsko področje kurikul obsega naslednja področja: odprti kurikul, izvedbeni kurikul, minimalni standardi znanja, ocenjevanje znanja in vzpostavljanje sistema praktičnega usposabljanja z delom. V okviru omenjenega vsebinskega področja želimo doseči več ciljev: usposobiti 2500 strokovnih delavcev  za izdelavo kurikula, načrta ocenjevanja znanja, spremljavo uresničevanja ciljev kurikula, timsko načrtovanje dela znotraj PUZ-a, za samostojno in timsko evalviranje kurikula,  o postopkih in načinih priprave odprtega kurikula, za pripravo katalogov znanj…., usposobiti 100 vodstvenih in vodilnih delavcev ter vzpostaviti mrežo moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvem PUZ-om in vodstvenim delavcem.

V letu 2008/09 smo formirali več delovnih skupin: koordinatorji usposabljanj za posamezno regijo (7), moderatorji usposabljanj (28) ter interna usmerjevalna skupina kurikul (7).V prvi fazi so tako potekala usposabljanja koordinatorjev posameznih konzorcijskih partnerjev na podlagi potreb prenovljenih izobraževalnih programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja s področja tehnike. Izvajali smo usposabljanja moderatorjev s pomočjo strokovnjakov domačih institucij ter tujih partnerjev. Prav tako smo izvajali delovna srečanja in usposabljanja na temo izvedbenega kurikula v 72 šolah v 7 regijah. Izvedenih je bilo 250 delovnih srečanj s strokovnimi delavci in vodji PUZ-ov, vključenih pa 4000 udeležencev/ strokovnih delavcev.

V letu 2009/10 bomo nadaljevali z usposabljanji moderatorji in koordinatorji usposabljanj, predvsem na področju minimalnih standardov znanja ter ocenjevanja znanja, odprtega kurikula ter vzpostavljanja sistema praktičnega usposabljanja z delom. Prav tako bomo pripravljali delovna srečanja za šolske kolektive ter vodstvene delavce.