Pod poglavjem Izdelki in gradiva so objavljeni primeri obrazcev pri izvajanju samoevalvacije na šoli.