MUNUS2_Q_evalvacija__Ptuj9apr09.pdf

Šolske komisije za kakovost pri svojem delu uporabljajo anketiranje (anketo) kot osnovno metodo za pridobivanje podatkov ali za ugotavljanje stanja na določenem področju delovanja šole.

 

Na srečanjih s šolskimi komisijami za kakovost smo ugotovili, da se večinoma uporablja klasična – papirnata – oblika anketiranja. Le-ta je zamudna, zlasti pri obdelavi podatkov in pretvarjanju zbranih podatkov v grafično ali tabelarično obliko. Danes si lahko pomagamo z mnogimi spletnimi orodji, ki omogočajo spletno izvedbo anketiranja in takojšnjo obdelavo podatkov. Na ta način lahko šolska komisija za kakovost hitreje pride do predloga ukrepov za izboljšavo stanja.

 

Na zgornjem primeru lahko vidite evalvacijo izvedbe delovnega srečanja vsebinskega področja Kakovost, ki je potekala aprila 2009 na Šolskem centru Ptuj. Tako zbrani podatki, do katerih je bilo mogoče priti takoj po izvedbi anketiranja, so nam omogočili, da smo ob zaključku delavnice skupaj z udeleženci delovnega srečanja analizirali organizacijo, potek in izpeljavo delavnice. S pomočjo tovrstnih grafičnih prikazov smo se nato z ustreznimi ukrepi pripravili na nova delovna srečanja, na katerih smo skušali izboljšati organiziranje, potek in izvedbo delavnic.