Pod poglavjem Izdelki in gradiva so obljavljeni primeri obrazcev, ki so jih med izvajanjem samoevalvacije uporabljale šolske komisije za kakovost.

V tem poglavju je objavljen tudi Metodološki priročnik za delo šolskih komisij za kakovost.