Ciljne skupine

Glavne ciljne skupine so: izvajalci izobraževanja in usposabljanja (organizacije javnega in zasebnega prava ter posamezniki, ki se ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja); udeleženci usposabljanja (učitelji, vzgojitelji,...

Pomembni dolumenti

Vsebina je celoti vezana na: Državni razvojni program 2007 – 2013 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 Evropske dokumente o dvigu izobrazbene ravni prebivalstva (Lizbonska in Bolonjska deklaracija) Evropski dokumenti o kreditnem...

Rezultati

V obdobju izvajanja projekta bomo: usposobili 2500 strokovnih sodelavcev usposobili 100 vodstvenih in vodilnih delavcev vzpostavili mrežo 35 moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvsem PUZ-om in vodstvenim delavcem (po elektronski pošti, telefonu,...

Predstavitev

Projekt MUNUS2 pomeni nadaljevanje projekta MUNUS, ki je bil usmerjen v pripravo novih izobraževalnih programov, v skladu s strateškimi usmeritvami Slovenije na področju znanstveno-tehnološkega, delovno organizacijskega pa tudi socialno-kulturnega razvoja, upoštevaje...

Cilji

Hiter razvoj gospodarstva potrebuje kadre, ki so se sposobni hitro prilagajati spremembam, imajo širok spekter znanj in kompetenc, ki ob zaključku šolanja znajo samostojno opravljati svoj poklic. Dosedanji programi izobraževanja teh rezultatov ne morejo zagotoviti. Z...

OIN za neuspešne dijake

V skladu z novo šolsko zakonodajo OIN-ov za neuspešne dijake ni potrebno pripravljati. Obstoječo obliko pa lahko še vedno uporabljate tudi pri načrtovanju dela za dijaka, ki se npr. šolanje po pedagoški pogodbi.  OIN za dijake, ki niso dosegli...