Učna gradiva

Spremembe na področju izobraževanja zahtevajo v izobraževalnem procesu od učitelja obvladovanje novih metod in postopkov s katerimi dijak lahko uspešneje pridobiva nova znanja in kompetence. Hiter tehnološki in informacijski razvoj učiteljem in dijakom omogočata...

Priznavanje znanja

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti spada med področja v izobraževanju, ki v zadnjem času močno pridobiva na veljavi in ga EU v okviru izobraževanja  obravnava kot prednostno področje. Množina neformalnih znanj in izkušenj in...

OIN in MUD

Eden od ukrepov, s katerim lahko zmanjšamo učno uspešnost neuspešnih dijakov, je osebni načrt izobraževanja. Ta ukrep je zelo pomemben, saj je šolski neuspeh neposredno povezan s socialnim izključevanjem. Razvili in pripravili bomo dokument-obrazec za vodenje osebnega...

Kakovost

Področje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je vključeno v vse projektne aktivnosti. To pomeni evalvacijski in samoevalvacijski pregled vseh aspektov uvajanja novih programov pri vseh projektnih aktivnostih. V projektu bomo sproti spremljali in evalvirali delo...

Predstavitev

  Vsebinsko področje kurikul obsega naslednja področja: odprti kurikul, izvedbeni kurikul, minimalni standardi znanja, ocenjevanje znanja in vzpostavljanje sistema praktičnega usposabljanja z delom. V okviru omenjenega vsebinskega področja želimo doseči več ciljev:...